Bli vår uppdragsgivare

Bli vår uppdragsgivare

Inom Konsensus Personlig Assistans samarbetar vi för att uppnå hög kvalitet i assistansen. Vi alla måste vara delaktiga, visa engagemang och genuint intresse för att tillsammans arbeta för att du som uppdragsgivare får den kvalitet du har rätt till i din assistans.

Vi erbjuder våra uppdragsgivare och medarbetare en kvalificerad service med mål att vi tillsammans ska utforma din assistans, så att du kan leva det liv du vill leva. Av erfarenhet vet vi att förutsättningen för detta är ett långsiktigt samarbete som bygger på god kommunikation, ömsesidigt förtroende och tydlighet. Framgång nås genom ett samarbete som är nära, personligt på riktigt och kontinuerligt. Det genomsyrar vårt arbete, det vi gör och hur vi gör det.

Vi tror på att vi uppnår hög kvalitet i assistans genom att erbjuda:

  • Tillgänglighet, närvarande, engagemang och driftighet.
  • Att vi tillsammans bygger upp ditt ”assistansteam”, som har den kunskap som krävs för att göra din assistans personlig för dig.
  • Att vi ger dig och dina assistenter stöd, inspirerar och handleder.
  • Att du alltid får det stöd du önskar i samordningen och arbetsledningen av din assistans.
  • Att vi tillsammans med dig skräddarsyr utbildningar och handledning för just din assistans.
  • Våra personliga assistenter är nyckeln till kvalitet i assistans – vi ger våra medarbetare fullt stöd och möjlighet att växa och utvecklas i sin yrkesroll.
  • Vi arbetar med transparens och delaktighet, vi gör en budget för ditt assistansuppdrag med hänsyn till dina önskemål och behov.
  • Vi erbjuder dig stöd i kontakten med myndigheter gällande din personliga assistans.
  • För att underlätta i din vardag kan vi, om du så önskar, hjälpa till i samverkan med andra verksamheter såsom daglig verksamhet, skola, habilitering, sjukvård mm.

Stöd till våra uppdragsgivare

Inom Konsensus tror vi på att hög kvalitet i assistansen uppnås genom nära samarbete, engagemang och kunskap. Tillsammans kan vi skapa hög kvalitet i din assistans! Hög kvalitet utifrån dina önskemål och behov!

Vi tror på att kunskap hos alla parter ökar vår möjlighet att uppnå hög kvalitet i assistansen för dig som uppdragsgivare och goda arbetsförhållanden för våra assistenter. Kontinuerligt erbjuder vi dig som uppdragsgivare och/eller företrädare att delta vid utbildningar och träffar för erfarenhetsutbyte. Våra återkommande konferenser, där vi tillsammans vrider och vänder på olika frågor och dilemman kopplat till att leva livet med assistans är mycket uppskattade dagar.

I samråd och genom ett nära samarbete erbjuder vi den stöttning som du behöver och önskar i din assistans, men också i kontakten med myndigheter, habilitering ev. hemsjukvård mm. Allt sker enligt dina önskemål!

Anhörigstöd

Målet med vårt arbete är att ge våra uppdragsgivare möjligheten att leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Genom att arbeta för att skapa hög kvalitet i uppdragsgivarens personliga assistans vill vi samtidigt öka möjlighet för anhöriga till våra uppdragsgivare att vara anhörig på mer lika villkor. Den personliga assistansen är främst uppdragsgivarens-, men blir på så vis också de anhörigas möjlighet.

Inom Konsensus Personlig Assistans finns stor erfarenhet av att leva som nära anhörig till en person som har stort assistansbehov. Vår insikt och kunskap innebär att vi kan erbjuda till anhöriga vad gäller att leva med personlig assistans. I rollen som assistansanordnare vill vi med lyhördhet, kunskap och respekt hjälpa till att utforma en personlig assistans som ger både våra uppdragsgivare och deras familjer möjlighet att leva ett liv som andra.

Anhörig till våra minderåriga uppdragsgivare

Är uppdragsgivaren ett barn eller ungdom erbjuds stöd till dig som förälder eller nära anhörig. Det ansvar som ligger på Konsensus Personlig Assistans beträffande stödinsatser vid utformningen av personlig assistans till barn och ungdomar, handlar om att erbjuda ett stöd med fokus på barnet och dess möjlighet till delaktighet och utveckling genom den personliga assistansen.

Att bli assisterad av en nära anhörig kan upplevas som en frihet för familjen och är för många barn och ungdomar viktigt. Om ni så önskar kan du som anhörig också vara anställd som personlig assistent hos Konsensus Personlig Assistans. För oss gäller det att i samråd med dig som förälder och med ditt barn skapa en tillvaro, där ni som familj trivs och kan använda den personliga assistansen som er möjlighet i livet.

Juridiskt stöd

LSS är en rättighetslag, där personlig assistans är en av tio insatser. Rätten till personlig assistans enligt LSS beslutas av kommunen. Assistansersättningen som Försäkringskassan beslutar om regleras i Socialförsäkringsbalken, där beskrivs både rättigheter och skyldigheter gällande assistansersättningen. För många kan det kännas svårt och tidskrävande att sätta sig in i lagar och regler för att få svar på vilka rättigheter man har.

Inom Konsensus Personlig Assistans finns lång erfarenhet av att ge stöd i myndighetskontakter angående rätten till personlig assistans till personer i olika åldrar och med olika behov. Som vår blivande uppdragsgivare kan vi hjälpa dig i ansökningsprocessen. Utifrån dina önskemål ger vi dig det stöd du behöver genom hela ansökningsprocessen.

Vill du bli uppdragsgivare hos Konsensus?

Konsensus Personlig Assistans finns i Göteborg, men vi har även uppdragsgivare som bor i andra delar av landet. Förutsättningen för ett lyckat samarbete, oavsett var i landet man befinner sig, är en god kommunikation och ömsesidigt förtroende. Vi ska alltid kunna ta vårt ansvar som din assistansanordnare och arbetsgivare till dina personliga assistenter.

Första kontakt

Är du intresserad av att bli uppdragsgivare hos oss på Konsensus Personlig Assistans?

Funderar du på om du eller en närstående har rätt till personlig assistans? Du är välkommen att kontakta oss. Som vår uppdragsgivare hjälper vi dig genom ansökningsprocessen och finns som stöd i kontakten med Försäkringskassan och/eller kommunen.

Kontakta verksamhetsansvarig Karin Boskovic via telefon 070-781 38 85 eller e-post karin@konsensus-assistans.se

Vårt första möte

Vid vår första kontakt per telefon eller via e-post bokas tid för möte. Ett möte som är helt förutsättningslöst. Vi träffas där det passar dig bäst, hemma hos dig, på vårt kontor eller på någon annan plats.

Syftet med vårt första möte är att vi ska träffas. Vi får möjlighet att berätta mer om vad vi kan hjälpa dig med utifrån dina behov, om vår värdegrund och hur vi arbetar på Konsensus. Du får möjlighet att ställa dina frågor och berätta om dina förväntningar och vad du tycker är viktigt i din assistans.

Vårt samarbete inleds

Om vi tillsammans bestämmer oss för att inleda ett samarbete så går vi vidare med planering och uppbyggnad av din assistans inför uppstart.

Vårt samarbete grundar sig på ett avtal mellan dig som uppdragsgivare och Konsensus Personlig Assistans. Vi går igenom avtalet för att allt ska vara klart och tydligt. Tillsammans gör vi en planering för hur din assistans ska genomföras. Vi ser över eventuellt rekryteringsbehov och planerar för hur du vill att vi som anordnare ska stötta upp i din assistans. Du bestämmer alltid själv hur mycket eller hur lite du själv vill sköta i din assistans. Vi finns alltid där och backar upp med det stöd som du behöver och vill ha.

Vi tycker att det är viktigt att du som uppdragsgivare får inblick i hur din assistansersättning fördelas mellan olika kostnader. Vi tar fram en budget för din assistans och du har tillgång till månadsvisa omkostnadsredovisningar utifrån budget. Har du behov som gör att du har anledning att ansöka om ett förhöjt timbelopp, så hjälper vi dig med det.

Hoppas att vi på Konsensus Personlig Assistans får ditt förtroende att tillsammans med dig utforma din assistans, så att den blir personlig utifrån dina önskemål och behov.