Om personlig assistans

Vad innebär personlig assistans?

Betydelsen av assistans för oss är att göra den personlig för dig…

Personlig assistans är en servicetjänst. En insats där uppdragsgivarens funktionsnedsättning kompenseras genom stöd av assistenter i den livssituation där hen befinner sig i. Med stöd av personlig assistans ska personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar få möjlighet att leva som andra.

Det handlar om rätt till självbestämmande, valfrihet, delaktighet och flexibilitet i livet. Om att få ha samma rättigheter och skyldigheter som andra samhällsmedborgare, att kunna leva ett självständigt och oberoende liv med ett personligt utformat stöd. Att man ska kunna vara förälder, barn, syster/bror, vän på lika villkor. Att kunna vara aktivt deltagande i samhället och i sociala situationer. Assistansen ska finnas där som ett mänskligt hjälpmedel, som en kompensation och möjlighet.

Vem kan få personlig assistans?

Du kan söka personlig assistans fram till och med dagen du fyller 66 år, samt att du måste tillhöra någon av följande personkretsar:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande.

Grundläggande behov

En förutsättning för att få rätt till personlig assistans är att du behöver hjälp för att tillgodose dina grundläggande behov. Dessa är hjälp med andning, personlig hygien, måltider, på- och avklädning, kommunikation, stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att hen skadar sig själv eller andra samt stöd som behövs löpnade på grund av ett medicinskt tillstånd. Hjälpen som behövs ska vidare vara av mycket personlig karaktär för att kunna beviljas som ett grundläggande behov, det vill säga integritetsnära.

Andra personliga behov

Till andra personliga behov räknas exempelvis att ta hand om sin hälsa (träning, vårdbesök), fritidsaktiviteter, hushållssysslor/matlagning liksom tid då en personlig assistent behöver vara tillgänglig med väntetid under din dygnsvila. Med andra ord personliga behov som inte bedöms och beviljas som grundläggande.

Beslut

Det är kommunen eller Försäkringskassan som beslutar om du har rätt till personlig assistans och med hur många timmar. Om den beviljade tiden för dina grundläggande behov bedöms understiga 20 timmar i veckan är det kommunen som enligt LSS fattar beslut både för grundläggande och andra personliga behov.  Överstiger dina grundläggande behov 20 timmar så beviljas du assistansersättning för dina grundläggande liksom övriga personliga behov enligt Socialförsäkringsbalken. Det är då Försäkringskassan som fattar beslut om ditt totala assistansbehov.

Vår roll som assistansanordnare

Vårt uppdrag handlar om att bygga upp och utföra assistans mitt i en människa liv, där vår uppdragsgivares behov och önskemål alltid står i centrum. Betydelsen av assistans för oss är att göra den personlig för dig…
Som assistansanordnare har vi det fulla arbetsgivar- och anordnaransvaret. Det är vi som bär ansvar för att du som uppdragsgivare får assistans med god kvalitet och att dina assistenter får goda arbetsvillkor och trivs med sitt arbete. Vi ansvarar för att hålla koll på alla regler och lagar som ska följas både avseende LSS och assistansersättning samt kopplat arbetsgivaransvaret. Vi sköter all redovisning till Försäkringskassan, kommunen och till Skatteverket.
Kvaliteten på den service vi ger är helt avgörande för din livskvalitet. För att göra assistansen personlig just för dig, tror vi inte på generella lösningar. Personlig assistans för oss handlar om en personligt utformad service, som bygger på samarbete, kommunikation och engagemang från alla inblandade.

Om Barns assistans

Vårt mål är att barnet med assistansen som sin möjlighet ska kunna växa och utvecklas och att föräldrarnas ansvar eftersom att barnet blir äldre ska minska. Som föräldrar ska du kunna känna dig trygg i att ditt barn får sina rättigheter och det stöd som behövs.

Inom Konsensus Personlig Assistans finns unik kompetens i frågor som just rör personlig assistans för barn. Vårt mål är att utforma en personlig assistans där det blir en möjlighet för vår uppdragsgivare, men också för föräldrar, syskon och andra som finns i barnets närhet.
Som anordnare för våra minderåriga uppdragsgivare erbjuder vi utbildnings- och stödinsatser för barnens personliga assistenter, för föräldrar och andra eventuella personer som är viktiga i barnets liv. Alla föräldrar till våra minderåriga uppdragsgivare och assistenter som arbetar med våra minderåriga uppdragsgivare får specifik utbildning gällande barn och ungas assistans. Utöver generell utbildning kan också krävas utbildning för att det enskilda barnet ska få största möjliga kvalitet i sin assistans. Det kan handla om utbildning som är inriktad på en viss funktionsnedsättning eller diagnos.

Av erfarenhet har vi sett positiva fördelar av att erbjud stöd genom samarbete med andra verksamheter som ansvarar för andra stödinsatser i barnets liv, såsom habilitering, korttidshem, förskola/skola mm.