Visselblåsning – rapportera missförhållanden

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra uppdragsgivares, medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och förhindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.
Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till en förtroendevald person som avgör om de är aktuellt att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Genom visselblåsartjänsten kan du vara anonym när du lämnar din visselblåsning.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsarlagen är en ny lag som trädde i kraft 17 december 2021. Den innebär att privatpersoner som anmäler missförhållanden får ett starkare skydd mot repressalier från arbetsgivaren. Skyddet omfattar även praktikanter, volontärer och konsulter. Visselblåsarlagen kompletterar det skydd som redan idag finns för arbetstagare som varslar om missförhållanden. Genom de nya reglerna ställs krav på verksamhetsutövare, som Konsensus Personlig Assistans, att anställda ska kunna anmäla ett missförhållande anonymt och vara skyddade mot uppsägning eller ändrade arbetsuppgifter.
Anmälan ska syfta till att uppmärksamma ledningen eller styrelsen på missförhållanden för att det ska leda till en förbättring i verksamheten. Det är information om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av som ska rapporteras. Det betyder att det är uppgifter eller information man har tagit del av i sitt yrkesutövande.
Lagstiftningen omfattar ett brett område, bland annat korruption, penningtvätt och konsumentskydd men också:

  • Folkhälsa
  • Skydd av privatlivet och personuppgifter
  • Misshushållning med allmänna medel. Att assistansersättningen används på ett ansvarsfullt sätt. Lagstiftningen ställer krav på att myndigheter, företag och organisationer har ett säkert system för att kunna ta emot rapporter om missförhållanden genom en intern rapporteringskanal.

Vad är inte visselblåsning?

Information som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållande omfattas inte av visselblåsarlagen. Exempelvis konflikter om anställning eller arbetsuppgifter för personlig assistent ska hanteras av oss i administrationen. Inte heller situationer som berör den enskilde uppdragsgivaren omfattas. Vid risk för missförhållande eller missförhållande som drabbar uppdragsgivaren ska detta rapporteras omgående till Konsensus Personlig Assistans via telefon eller mail enligt våra rutiner för rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande (Lex Sarah).

Här kan du rapportera/visselblåsa:

Här kan du rapportera/visselblåsa: